1. Definities

1.1 Optimal marketing: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Optimal marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord

2. Toepasbaarheid

2.1 Bij akkoord van een overeenkomst met Optimal marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Optimal marketing.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Optimal marketing zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Optimal marketing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever via e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en via e-mail is ontvangen door Optimal marketing; Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Optimal marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Optimal marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Optimal marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Optimal marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Optimal marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Optimal marketing kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website, logo, huisstijl of overige diensten zoals social media beheer en SEO, wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Optimal marketing op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Optimal marketing, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Oplevering van een website, logo of huisstijl geschiedt zo spoedig mogelijk.

7. Copyright

7.1 Al het door Optimal marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optimal marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Optimal marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Optimal marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Optimal marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Optimal marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Optimal marketing behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Optimal marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Optimal marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Optimal marketing of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Optimal marketing.

8.2 Optimal marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Optimal marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Optimal marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Optimal marketing. Indien de reclame gegrond is zal Optimal marketing deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Optimal marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Optimal marketing naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Optimal marketing en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Optimal marketing volgens afspraak te honoreren.

11.2 Bij opdrachten wordt een aanbetaling in rekening gebracht, behalve wanneer anders overeen gekomen.

11.2.1 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.2 Na 1 jaar is opzeggen mogelijk. Er vind geen restitutie plaats. Dit geldt voor webhosting, domeinnamen, SEO (google optimalisatie) en social mediabeheer.

11.2.3 De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Optimal marketing de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop het digitale product in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer het digitale product op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Optimal marketing kan het ditigale product vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij het digitale product door Optimal marketing niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat het digitale product op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Optimal marketing een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt het digitaal product door Optimal marketing overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Optimal marketing een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 15, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen zeven dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Tevens worden de online diensten 5 dagen na het versturen van de aanmaning offline gezet, indien het verschuldigde bedrag nog niet is voldaan.

12.  Duur en opzegging

12.1 Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging die via een e-mail plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van 14 dagen, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Optimal marketing gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Optimal marketing is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

12.3 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via e­‐mail opzeggen.

12.4 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Optimal marketing het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Optimal marketing op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Optimal marketing bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig

14.1 Optimal marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Optimal marketing. 

14.2 Wanneer Optimal marketing bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Snelgoedkooponline.eu is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Optimal marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4 Optimal marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Optimal marketing zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.